Skip to content Skip to footer

ATÖLYE /KAMP/ AKADEMİ HİZMETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “REYHAN AKADEMİ”) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz REYHAN AKADEMİ tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgilli mevzuat  ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; kamuoyu ile paylaşılmış olan REYHAN AKADEMİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (https://meltemreyhan.com/meltem-reyhan-akademi-internet-sitesi-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/)

ulaşabilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

REYHAN AKADEMİ olarak, atölye/ kamp/akademi için:

 • ad, soyad, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz,
 • telefon numarası, cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgileri,
 • yaşadığınız il,
 • eğitim bilgisi, meslek, katıldığınız eğitimler, seminerler,
 • ödeme için banka hesap numarası ve IBAN bilgileri ve banka bilgileriniz,
 • katılmak istediğiniz Program’ın ismi; atölye ve/veya kamp çalışma adları,
 • neden bu çalışmalara katılmak istendiği, beklentiler, hobiler,
 • okuduğunuz Meltem Reyhan kitaplarının isimleri,
 • atölye/kamp esnasında yapılan sesli ve görüntülü kayıtlar,
 • online yayın ile online yayın yapılması nedeniyle online yayının yapılmasını sağlayan program ve uygulamalar nedeniyle ses ve görüntü kayıtları, fotoğraflar ve görseller şeklindeki kişisel verileriniz.
 • atölye/akademi/kamp hizmetleri başvuruları esnasında dolduracağınız formlarla  alınmaktadır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, analiz edilerek; Meltem Reyhan ve Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan  etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, etkinlik takvimi organizasyonu, etkinlik takvimi hakkında bilgilendirme yapılması, sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; atölye/kamp/akademi çalışması sözleşmesel ilişkisinin kurulması, bunların organizasyonunun yapılması  ve yerine getirilmesi, atölye/kamp/akademi çalışması öncesi bunların içeriklerinin katılımcı profiline uygun olarak hazırlık yapılabilmesi ve katılımcıya uygun içerik hazırlık yapılabilmesi için  uygulama öncesi anketlerin doldurulması, atölye/kamp/akademi çalışma verimliliği ve buna ilişkin geri dönüşleri analiz edip daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini yükseltebilmek için çalışma sonrası anket çalışmalarının yapılması, seminer, danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; şirket  faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; REYHAN AKADEMİ’ye özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla (“İşleme Amaçları”) işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz REYHAN AKADEMİ tarafından REYHAN AKADEMİ ve REYHAN AKADEMİ’ye bağlı internet sitesi üzerinden, internet sitesindeki başvuru formunu doldurmanız vasıtasıyla veya REYHAN AKADEMİ ile geçeceğiniz diğer iletişim kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Ek olarak şartların oluşması halinde 6698 Sayılı Kanun madde 5/2-c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek abonelik, mesafeli satış ve hizmet verilmesine ilişkin sözleşmesinin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, ayrıca aynı 6698 Sayılı Kanun madde  5/2-ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. REYHAN AKADEMİ’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve 6698 Sayılı md.5/2-e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve 6698 Sayılı md.5/2-f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen İşleme Amaçlar’ı doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan İşleme Amaçları’nın yerine getirilebilmesini sağlamak, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, alt yapı hizmet sağlayıcıları, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler, mali müşavir, avukat ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, REYHAN AKADEMİ’nin hizmet/ürün ve danışmanlık aldığı kişi ve/veya kurumlarla Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenip muhafaza edilmek üzere KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, kimlik bilgilerinizle birlikte bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak;

 1. yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 2. noter vasıtası ile veya
 3. ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@meltemreyhan.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıdaki şekillerden biri ile iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  

Formun linki için lütfen burayı tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

A. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına

ilişkin bilgiler:

İsim                             :

Soy İsim                      :

TC Kimlik Numarası    :

Telefon Numarası      :

E-posta                                   :

(Belirtmeniz halinde size daha

hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres                          :

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Hizmet Alan, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski

Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi (İlgili kutucukları işaretleyiniz.))

☐ Hizmet Alan                      ☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi                        ☐ Eski çalışanım.

                                              Çalıştığım Yıllar :………………………………….

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih :

…………………………………………………………………………

☐ Üçüncü firma çalışanıyım.

…………………………………………… …Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

☐ Diğer :

 …………………………………………………………. …………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

C.Talep Konusu: (Talebiniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Eklemek istediğiniz belgeler var ise Forma ekleyip Form’da belirtiniz.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ekler:   ………….(Eklemek istediğiniz belgeler var ise burada sıra numaralı olarak listeleyiniz ve Form’a ekleyiniz .)