Skip to content Skip to footer

REYHAN AKADEMİ DANIŞMANLIK ve ORGANİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

REYHAN AKADEMİ DANIŞMANLIK ve ORGANİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

(REYHAN AKADEMİ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Versiyon 01
09.01.2021

İçindekiler

TANIMLAR

 • GİRİŞ
  • Politikanın Amacı ve Kapsamı
  • Yürürlük ve Değişiklik
  • Veri Sorumlusu
 • Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ/KANALLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
  • Veri Sahipleri
  • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Kişisel Veri Kategorileri
  • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri
 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • DİĞER SİTELER/ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE BUNLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI
 • REYHAN AKADEMİ TARAFINDAN YAPILAN ÖZELLİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
  • REYHAN AKADEMİ Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi
  • Talep/Şikayet Yönetimi

 

TANIMLAR

Açık Rıza                                          Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme                     Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Silme                                                Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yok Etme                                         Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Çalışan                                             REYHAN AKADEMİ çalışanı olan gerçek kişiler.

Çalışan Adayı                                  REYHAN AKADEMİ çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle REYHAN AKADEMİ çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.

Kişisel Sağlık Verisi                          Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri                                       Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi               Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun veya KVKK                              7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri                 Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika                                            İşbuReyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”.

REYHAN AKADEMİ                          Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.

İş Ortakları                                      REYHAN AKADEMİ’nin faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu gerçek ve tüzel kişiler.

Veri İşleyen                                     Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sahibi                                       Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu                               Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

 

 1. GİRİŞ

1.1 Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu REYHAN AKADEMİ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde REYHAN AKADEMİ tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, REYHAN AKADEMİ tarafından Kanun/KVKK kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, REYHAN AKADEMİ’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Politika’da kullanılan terimlere ve kısaltmalara ilişkin tanımlar belgenin en başında bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

İşbu Politika, MELTEM REYHAN tarafından yayınlanmış olan ilk metin olup, 09 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meltemreyhan.com internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

REYHAN AKADEMİ, yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerine paralel olarak işbu Politika’da her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.3. Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında, Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, Vergi Dairesi ve No’su Üsküdar/7351654845, MERSİS No’su 0735165484500001 olan REYHAN AKADEMİ ( Reyhan Akademi Danışmanlık ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti), ticari faaliyetleri kapsamında ve www.meltemreyhan.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve işleten  olarak Veri Sorumlusu’dur.

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ/KANALLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel verileri işlenmekte olan REYHAN AKADEMİ çalışanları dışındaki REYHAN AKADEMİ’den hizmet alanlar, internet sitesine üye olanlar ve diğer tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Hizmet Alan

REYHAN AKADEMİ’nin etkinliklerine ve/veya kamplarına ve/veya atölyelerine ve/veya akademi programlarına katılan ve hizmet alan, e-kitap, ücretli video içeriği, görsel, işitsel ve diğer çalışma içeriği satın alan gerçek kişileri ifade etmektedir.

2

E-Bülten Üyesi

REYHAN AKADEMİ’nin etkinlik ve faaliyetlerine ilgi gösteren, bu etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen, Meltem Reyhan’ın köşe yazıları ve bilgi içerikli paylaşımlarını almak isteyen gerçek kişileri ifade etmektedir.

3

Ziyaretçi

meltemreyhan.com internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

4

Çalışan Adayı

REYHAN AKADEMİ’ye özgeçmiş göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

Üçüncü Kişiler

REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu bireyler ve kurum çalışanları dahil bu başlık altında belirtilen veri sahibi kategorilerine dahil olmayan ve REYHAN AKADEMİ çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

6

Abone/Üye

meltemreyhan.com internet sitesine abone/üye olanları.

Veri sahibi kategorileri sadece genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Kanun’da belirtildiği şekilde Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel verileriniz Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • REYHAN AKADEMİ iş faaliyetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
 • REYHAN AKADEMİ’ye özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi ve icrası,
 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme yapmaya veya sözleşme yenilemeye yönelik her türlü iletişim kurulması, araştırma, analiz, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve icrası, hukuki görüş verilmesi, dava ve yasal takip süreçleri, hukuki savunma hakkının kullanılması
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, planlanması, geliştirilmesi ve icrası,
 • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
 • Satış, sponsorluk, hizmet verilmesi, hizmet alımı, eğitim, danışmanlık vb. sözleşmelerin ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, ifası, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu/olacağı taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
 • REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortağı, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, danışman, sponsor, reklam veren, alt yüklenici vb. tüm tüzel kişi çalışanları ile REYHAN AKADEMİ arasındaki ilişkiyi sürdürmek amacıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklere, eğitimlere, atölyelere, kamplara katılan, ürün ve içerik satın alan kişilerin kayıtlarının tutulması,
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve yürütülmesi,
 • İş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Ziyaretçi ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • Hizmet Alan ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • Sponsorluk ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi,
 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Üyelik/abonelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve web sitesi Abonesi’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi
 • Etkinlik, çalışma organizasyonları için Hizmet Alan veAbone’lerle iletişime geçilmesi, davet edilmesi, ulaşım, konaklama sağlanması,
 • REYHAN AKADEMİ etkinliklerinde, çalışmalarında, atölyelerinde, akademi programında, kamplarında görüntü ve/veya ses kaydı alınması, fotoğraf çekilmesi,
 • REYHAN AKADEMİ’nin tüm etkinlikleri ve çalışma programları (atölye, kamp, akdemi ve diğer programlar) için hizmet sağlayıcı, tedarikçilerle iletişime geçilmesi, iş ilişkisinin sürdürülmesi
 • Açılış, etkinlik,  atölye, kamp, akademi programı, her türlü yayın (sosyal medya yayınları dahil) ve diğer medya ve davetlere çağrı amacıyla E-bülten abonelerine, Hizmet Alan’lara davetiye ve bilgilendirme gönderilmesi,
 • Başta vergi mevzuatı, sosyal sigortalar mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ileti yönetim sistemi mevzuatı ve faaliyet alanına giren mevzuat olmak üzere her türlü mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • REYHAN AKADEMİ’ye gelen talep ve şikâyetlerin çözümlenmesi için, REYHAN AKADEMİ bünyesinde gerekli inceleme, araştırma ve işlemlerin yapılması ile bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • REYHAN AKADEMİ iş stratejilerinin oluşturulması,
 • İş geliştirme, kaynak yaratma, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Reklam, satış ve pazarlamaya yönelik çalışmaların ve işlemlerin planlanması ve icrası,
 • REYHAN AKADEMİ faaliyetleri ve markalarına ilişkin algı düzeyi ve bilinirliği artırmaya yönelik yapılacakların planlanması ve yürütülmesi,
 • Beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek tanıtım ve duyuru çalışmalarının kişilere göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanı ve tercihlerine göre REYHAN AKADEMİ etkinlik ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, planlaması
 • REYHAN AKADEMİ etkinliklerine, yarışmalarına vb katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,
 • Genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan Abone’lerin haberdar edilmesi ve yararlandırılması ile kutlama, temenni iletimi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, sunulan hizmetlerin web sitesi kullanıcısının ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • Ziyaretçiler, Hizmet Alan, E-bülten üyeleri, www.meltemreyhan.com internet sitesi Üye/Abone’leri ile kurulan sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin ifası ve ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
 • E-bülten aboneleriyle güncel etkinlik ve faaliyetlerden haberdar edilmesi, bilgilendirici yazıların, blog yazılarının paylaşılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • REYHAN AKADEMİ internet sitesi, sosyal medya hesapları ve REYHAN AKADEMİ tarafından kullanılan dijital ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • REYHAN AKADEMİ işyeri fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası
 • Mevcut kişisel verilerin güncelliğinin sağlanması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi,
 • REYHAN AKADEMİ, Çalışan, Çalışan Adayı ve Eski Çalışanlara yönelik İnsan Kaynakları Operasyon ve Faaliyetlerin Kurgulanması ve İcrası,
 • Çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Çalışan adaylarıyla kendilerine uygun bir pozisyon açılması halinde, iletişime geçilmesi, randevu alınması, görüşmelerin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eski çalışanlarla iletişime geçilmesi, eski çalışanlara yönelik faaliyetlerin planlanması.

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

REYHAN AKADEMİ tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri, TC No

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, e-mail  gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler

 Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veriye bu kategori altında  yer verilecektir. Alınan kurslar, eğitimler ve seminerler de bu kategoridedir.

 

 

Hizmet Alan’a İlişkin Veriler

REYHAN AKADEMİ etkinliklerine katılan, kayıt yaptıran ilgili kişi hakkında elde edilen kişilerin etkinlik katılımlarına ilişkin tüm bilgiler, katılım sebepleri, etkinlik alışkanlıkları vs. gibi tüm bilgiler.

 

Ödeme Bilgisi

REYHAN AKADEMİ’den alınan hizmet, etkinlik, atölye, kamp, akademi programları, kitap-, e-kitap, ürün vs. şeklinde satışa sunulan ürünlerin/hizmetlerin satın alınabilmesi için gerekli ödeme bilgileri ve kayıtları, IBAN no/hesap no

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen şifre, kullanıcı adı, ad-soyad ve diğer kişisel verileriniz,

 

Finansal Bilgi

REYHAN AKADEMİ’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, eft/havale işlemleri kapsamında paylaşılan ad-soyad, banka hesap no/IBAN no bilgiler, kredi kartı ile ödemenin yapıldığı bilgisi kapsamında ad-soyad kişisel verileri.

 

Çalışan/Çalışan Adayı Bilgisi

REYHAN AKADEMİ’nin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya teamül ve dürüstlük kuralları gereği REYHAN AKADEMİ’nin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya REYHAN AKADEMİ ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve REYHAN AKADEMİ politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Denetim ve Teftiş Bilgisi

REYHAN AKADEMİ’nin kanuni yükümlülükleri ve Politika’ya uyumu ve bu kapsamda yapılan denetimlere kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Pazarlama Bilgisi

REYHAN AKADEMİ etkinlik ve eğitimlerinin, REYHAN AKADEMİ sosyal medya hesabı, web sitesi, e-bülten ve diğer vasıtalarla takipçilerinin beğeni ve ilgi alanları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlama yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler, internet sitesi tercihleri, sosyal medya tercihleri, tercih ettikleri eğitim, atölye, kamp, akademi çalışması, içerikler ve etkinlikler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler,

 

Okunma Bilgisi

Kişiye gönderilen e-bülten ve diğer e-maillerin başarılı gönderi bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı, üyelikten ayrılma – spam olarak bildirme bilgisi, (Okuma bilgisi işlemleri sadece e-bülten aboneleri için İleti Yönetim Sistemi mevzuatı uyarınca aracı hizmet sağlayıcı olan  Euromessage şirketi mailing panelinden gönderilen maillerin takibi için geçerlidir ve Euromessage tarafından alınmaktadır. )

 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

REYHAN AKADEMİ’ye yöneltilmiş olan gerek kişisel veri sahibi ilgili kişi gerek diğer her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Dijital Ortam Kullanım

Verileri

 

 

Çerez Verileri

 

Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

 

 

 
Kullanıcılara gösterilen pop-up uyarılar, internet sitesi kullanımına yönelik benzeri veriler.

     

2.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere;

 • REYHAN AKADEMİ’ye ait web sitesi üzerinden REYHAN AKADEMİ etkinliklerine, , atölyeleri, kampları, akademi programı, ürün/içerik ve hizmet satın alan veri sahipleriyle web sitesi üzerinden sözleşme yapılması,
 • Hizmet Alan’ın açık rızasının olması halinde veya açık rıza alınmasına gerek olmadan kişisel veri işlenebilecek kanuni şartlardan birinin varlığı halinde web sitesi üzerinden,
 • E-bülten üyeliği,
 • Web sitesi üyeliği/aboneliği,
 • REYHAN AKADEMİ tarafından hazırlanan atölyeye, kamp, akademi programına  ve diğer her türlü program ve/veya etkinliğe katılım/başvuru formları,
 • Veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar ve veri sahipleri ile yapılan telefon üzerinden sürdürülen iletişim,
 • Kişilerin sosyal medya (youtube kanalı, facebook, twitter, instagram vd) üzerinden kendi paylaşımları, yorum ve soru, görüş bildirilmesi, bu vasıtalarla mesaj gönderilmesi, canlı yayınlara kendi istekleri ile katılım sağlanması, yayınlarda kendi isteklerince paylaşım/yorum yapılması,
 • Ticari elektronik ileti onayları: SMS, E-posta ve telefon onayları,
 • REYHAN AKADEMİ ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla özgeçmiş gönderilmesi vb. yollarla kişisel verilerini paylaşma,
 • REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu sponsor, organizasyon firmaları, mali müşavir, avukat ve diğer danışmanlar, seyahat acentaları, sigorta şirketleri, alt yaı ve diğer hizmet/mal alımlarına vb. şirket ve kurumların çalışanları olmak nedeniyle, bu kurumlar üzerinden yapılan kişisel veri paylaşımları,
 • Kartvizit paylaşımı,
 • Çerezler (Cookies) ve Benzer Takip Teknolojileri,
 1. yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini REYHAN AKADEMİ ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

REYHAN AKADEMİ web sitesini ziyaret eden kullanıcıların site içindeki hareketleri, Google ve Facebook gibi üçüncü kişilerin sağladığı olanaklar doğrultusunda izlenmekte ve anonim olarak analiz edilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının üçüncü partilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

REYHAN AKADEMİ, burada sayılan kişisel veri elde etme yöntem ve kanallarına yenilerini ekleme ve var olanlardan vazgeçme ve Politika metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar, yapılan değişiklikler Politika’nın güncellenmesi yoluyla www.meltemreyhan.com web sitesinde duyurulacaktır. Bu nedenle Politika’nın yayınlandığı web sitemizi düzenli olarak kontrol ve takip etmenizi öneririz.

Dijital, yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini REYHAN AKADEMİ ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

Veri sahiplerinin kişisel verilerini elde etme hukuki sebepleri, her biri durum özelinde değişiklik göstermektedir. Bunlar kısaca, Kanun’un 5.maddesinde sıralanmış olduğu şekliyle;

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, REYHAN AKADEMİ tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda REYHAN AKADEMİ, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, REYHAN AKADEMİ tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile REYHAN AKADEMİ arasında kurulan veya hâlihazırda imzalanmış/kurulmuş olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda REYHAN AKADEMİ, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak REYHAN AKADEMİ tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, REYHAN AKADEMİ zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, REYHAN AKADEMİ ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde REYHAN AKADEMİ öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

REYHAN AKADEMİ yukarıda 2.2.maddede belirlenen “Kişisel Veri İşleme Amaçları”nı yerine getirebilmek için kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içinde paylaşılabilir. REYHAN AKADEMİ, söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun davranılmasına yüksek önem göstermektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde REYHAN AKADEMİ, gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF

KATEGORİZASYONU

KAPSAM

ÖRNEK AKTARIM AMAÇLARI

İş Ortağı

REYHAN AKADEMİ’nin faaliyetlerini

yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı/Danışman

REYHAN AKADEMİ’den aldığı

talimatlar doğrultusunda ve

arasındaki sözleşmeye dayanarak

REYHAN AKADEMİ’nin faaliyetlerini

sürdürmesine yönelik hizmet sunan

yazılım şirketleri, hizmet sağlayıcılar,

aracı hizmet sağlayıcılar,

hosting hizmeti sağlayıcılar,

sigorta şirketleri, seyahat acentaları,

mali müşavir, avukat  

vb. taraflar

3. kişi tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak, yazılım, danışmanlık hizmeti gibi hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım yapılır.

Kanunen Yetkili

Kamu Kurumu

Hukuken REYHAN AKADEMİ’den

bilgi ve belge almaya

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının (Vergi Dairesi, SGK ve diğer) bilgi talep etme amacıyla ya da yasal zorunluluklarla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı, İleti Yönetim Sistemi mevzuatı ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. şirketi kapsamında ticari ileti gönderimine ilişkin kişisel verilerin bu şirketle paylaşımı,

Kanunen Yetkili

Özel Kurum

Hukuken REYHAN AKADEMİ’den bilgi

ve belge almaya

yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

Diğer Kişiler

Yukarıda bahsedilenler haricinde

verilerinizin aktarılabileceği kişiler

bu kategori altında değerlendirilmektedir.

Örneğin REYHAN AKDEMİ tarafından düzenlenen bir etkinlik, organizasyon veya çalışmaya ilişkin etkinlik mekanı, çalışma mekanı, konaklama mekanı ile kişisel verilerin paylaşılması gibi.

 

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla REYHAN AKADEMİ tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere REYHAN AKADEMİ içi gerekli organizasyon şeması oluşturulmuştur.

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı: kimlik bilgilerinizle birlikte  başvuru formunu (…..link ekle) doldurarak;

 • yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 • noter vasıtası ile veya
 • ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@meltemreyhan.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Adres:Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Adres:Selami Ali Mah. Cumhuriyet Cad No:46 İç Kapı No:30 Üsküdar/İstanbul

Zarfın  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta ile (REYHAN AKADEMİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)

E-posta adresi: kvkk@meltemreyhan.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

REYHAN AKADEMİ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte REYHAN AKADEMİ, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

REYHAN AKADEMİ tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel veriler, İlgili Kişi ile sözleşmesel/abonelik/hizmet ilişkisi/hukuki ilişkinin sona erdiği tarihi takip eden en geç 10 yıl süresince, ayrıca İleti Yönetim Sistemi uyarınca İleti Yönetim Sistemi mevzuatının zorunlu düzenlemeleri kapsamında aktarılan kişisel veriler aracı hizmet sağlayıcı Euromessage (Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.) tarafından ve İleti Yönetim Sitemi A.Ş. tarafından ilgili yasal sürelerce muhafaza edilecektir.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler REYHAN AKADEMİ tarafından resen silinir veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir veya yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

REYHAN AKADEMİ, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine yüksek derecede önem vermekte ve veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için, Kurul tarafından yayınlanan Rehberlerin kılavuzluğunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda REYHAN AKADEMİ kişisel verileri, veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklar ve yasal, sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmaz.

REYHAN AKADEMİ, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla web sitesi giriş bilgilerini web sitesi panelinde şifreli şekilde tutar. Yetkisiz erişimleri engellemek açısından zararlı botlara ve spam ile bilgi toplayıcılara karşı anormal sayıda denemeleri tespit ve belli süre panele giriş bölümünden yasaklama güvenlik tedbirleri kullanılır. Ayrıca web sitesi barındırıcısı IHS Telekom ( IHS Software & Telecommunication FP LTD.) şirketinin Türkiye’de bulunan ana hosting sistemlerindeki antivirüs, antispam ve firewall sistemleri arkasında koruma sağlanır şeklinde uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim REYHAN AKADEMİ tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

 1. DİĞER SİTELER/ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE BUNLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI

REYHAN AKADEMİ’ye ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. REYHAN AKADEMİ, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz. REYHA AKADEMİ  kitap satışı için https://www.dr.com.tr/ sitesine link vermekte olup, ilgili site aydınlatma metni linkini https://www.dr.com.tr/kisisel-verilere-iliskin-aydinlatma-metni url adresinden ya da ilgili siteden inceleyebilirsiniz.

8.REYHAN AKADEMİ TARAFINDAN YAPILAN SPESİFİK KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

REYHAN AKADEMİ, yukarıda 2.maddede belirlenen veri işleme faaliyetlerinden başka aşağıda belirlenen durumlarda da veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, bu faaliyetler bakımından da Politika’nın diğer hükümleri uygunluğu ölçüsünde uygulama alanı bulacaktır.

8.1. REYHAN AKADEMİ Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

REYHAN AKADEMİ faaliyetlerini yürütebilmek için pek çok kurum ve gerçek kişiden hizmet almakta, iş ortaklığı, işbirliği yapmakta ve sponsorluk dahil pek çok sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Bu sözleşmesel/profesyonel ilişkilerin yürütülebilmesi amacıyla, REYHAN AKADEMİ tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının kişisel verileri işlenmektedir.

REYHAN AKADEMİ  tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının ad soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, e-mail, telefon numarası,  ikametgah adresi gibi iletişim verileri ve gerekli hallerde banka hesap bilgileri gibi ödeme verileri elde edilmektedir. REYHAN AKADEMİ’nin  hizmet aldığı tedarikçi çalışanlarının gerekli olması halinde, ad soyadı, T.C. Kimlik numarası, adli sicil kaydı, SGK bordrosu, İSG evrakı gibi özlük bilgileri; sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası gibi bilgileri elde edilebilmektedir.

Elde edilen bu kişisel veriler, hizmet alınan, işbirliği, sponsorluk veya benzeri bir sözleşmesel ilişki içerisinde olunan gerçek kişiler ve kurumlar ile REYHAN AKADEMİ arasındaki sözleşmenin ifası, kurulması ve/veya yenilenmesi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası; veri yönetimi, analiz faaliyetleri; REYHAN AKADEMİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ve davetiye, bildirim gönderilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veriler REYHAN AKADEMİ ile sözleşmesel ilişki/hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler e-posta, telefon gibi iletişim kanalları, dijital yöntemler, yüz yüze görüşme, REYHAN AKADEMİ’nin profesyonel ilişki içerisinde olduğu kurumların kendileri, imza sirkülerleri, vekaletnameler, sözleşmeler üzerinden elde edilmekte ve REYHAN AKADEMİ veri kayıt sistemine işlenmektedir. Bu başlık altında veri işlemenin hukuki sebepleri; md.5/2-a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2-c uyarınca varsa veri sahibi veya bağlı olduğu kurumla sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2-ç uyarınca REYHAN AKADEMİ’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2-d uyarınca tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde ve md.5/2-f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halleridir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Kişisel veriler yalnızca iş güvenliği ve sağlığı ile iş hukuku başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek, sözleşmenin ifası, REYHAN AKADEMİ’nin hukuki güvenliğini ve benzeri haklarını tesis etmek sağlamak amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve REYHAN AKADEMİ’nin hizmet aldığı, iş

birliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

8.2. Talep/Şikayet Yönetimi

REYHAN AKADEMİ Ziyaretçi’leri, Aboneler ve Hizmet Alanları tarafından REYHAN AKADEMİ iletişim bilgilerine, yazılı veya sözlü olarak REYHAN AKADEMİ’ye ilişkin dilek, öneri, talep, temenni ve şikayetler iletilebilmektedir. Bu dilek ve şikayetleri cevaplandırabilmek ve REYHAN AKADEMİ Ziyaretçi’leri, Aboneler’i ve Hizmet Alanlar’ının memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla, başvuran ilgili kişilerin ad soyad gibi kimlik, e-mail, cep telefonu, telefon, adres gibi iletişim bilgileri ve talep/şikayete konu kişisel verileri işlenebilmektedir. Ziyaretçiden gelen şikayet çözümlendikten sonra veya çözümlenememesi halinde kişisel veriler alım tarihinden itibaren en geç 10 yıl süresince  saklanmaktadır.

 

Formu görmek için tıklayınız…

BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına

ilişkin bilgiler:

İsim                             :

Soy İsim                      :

TC Kimlik Numarası    :

Telefon Numarası      :

E-posta                                   :

(Belirtmeniz halinde size daha

hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres                          :

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Hizmet Alan, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski

Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi (İlgili kutucukları işaretleyiniz.))

☐ Hizmet Alan           ☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi                 ☐ Eski çalışanım.

                                              Çalıştığım Yıllar :………………………………….

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih :

…………………………………………………………………………

☐ Üçüncü firma çalışanıyım.

…………………………………………… …Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

☐ Diğer :

 …………………………………………………………. …………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

C.Talep Konusu: (Talebiniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Eklemek istediğiniz belgeler var ise Forma ekleyip Form’da belirtiniz.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ekler:   ………….(Eklemek istediğiniz belgeler var ise burada sıra numaralı olarak listeleyiniz ve Form’a ekleyiniz .)